ระบบภูมิสารสนเทศโรคมาลาเรีย

ประเภทผู้ป่วย *

ชนิดเชื้อ *

PV PM PO

ผลการสอบสวนโรค *

A Bx By Bz Bo
Bf C D E F

ปี *

Start
End

ปี *

 

ระยะท้องที่ *


 
Before 90 days
2/2/2012
------|------
After 90 days
2/2/2013

ประเภทผู้ป่วย *

ชนิดเชื้อ *

การสอบประวัติผู้ป่วย *

Download